Dental Concepts

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DoctusDent Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 1106 Budapest, Pilisi utca 48., cégjegyzék száma: Cg.01-09-193158)

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Eltérő írásos megállapodás hiányában jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a DoctusDent Korlátolt Felelősségű Társaság, mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általa, vagy bevont közreműködői által teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által egészségügyi szolgáltatásra kötött, vagy vele ilyen célból létrejött szerződésre.

II. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A SZOLGÁLTATÓ: DoctusDent Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 1106 Budapest, Pilisi utca 48., cégjegyzék száma: Cg.01-09-193158)

Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai képesítéssel, hatósági működési engedéllyel, és a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.

A MEGRENDELŐ: Az egyedi szolgáltatási szerződésben, vagy a kezelési tervben, vagy árajánlatban, vagy más okiratban, nyilatkozatban megnevezett páciens, illetve okirat hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.

III. A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, TARTALMA, MEGSZŰNÉSE

 1. A szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejöhet szóban, írásban vagy ráutaló magatartással a Ptk. 6:4. § (2) bekezdése szerint, mert az egészségügyi egyedi szolgáltatási megbízási szerződést nem kell kötelezően írásba foglalni. Amennyiben a Megrendelő szóban, vagy írásban vagy ráutaló magatartással tett akaratkijelentéssel elfogadja a Szolgáltató vagy személyes közreműködői által készített kezelési tervet, vagy ajánlatot, a Szolgáltató és a Megrendelő között a szerződés az akaratkijelentés Szolgáltató tudomására jutása időpillanatában létrejön. Szolgáltató és a Megrendelő ezt követően a közöttük létrejött szerződéstől csak akkor állhatnak el, ha a másik Fél szerződést szegett. Szerződésszegés bizonyítása nélkül az elállás érvénytelen, azaz semmis. Érvénytelen elállás esetén a másik Fél igazolt költségeit az érvénytelenül elálló Félnek meg kell térítenie.

Erre az esetre az Egészségügyi törvény alábbi rendelkezését is alkalmazni kell: 15. § (6) bekezdés: „A beteg a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor visszavonhatja. A beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén azonban kötelezhető az ennek következtében felmerült és indokolt költségek megtérítésére.”

2) Felek a Megrendelő által választott fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás(ok), és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát a jelen ÁSZF feltételei és az egyedi szóbeli vagy írásbeli ajánlat, kezelési terv szerinti tartalommal határozzák meg. Amennyiben ez az ajánlat, kezelési terv mást nem tartalmaz, azt a Felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére a jelen szerződéses feltételek szerint kerül sor. A Felek közötti szerződés az abban foglaltak teljesítésével szűnik meg. Az írásbeli ajánlat, kezelési terv a Szolgáltató javaslatán alapul, de amennyiben a kezelés a Szolgáltató által megkezdődik, ez a kezelési terv Megrendelő által történő jóváhagyását is jelenti.

A kezelési tervben foglaltaktól a Szolgáltató csak a Megrendelő érdekében jogosult önállóan eltérni. Előre láthatóan nagyobb szakmai eltérések esetén köteles az eltérést előzetesen a Megrendelővel egyeztetni. A Felek közös megegyezésével módosított kezelési tervvel együtt a korábban kalkulált árajánlat is módosulhat a beavatkozás költségeinek függvényében.

3) Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fog(szak)orvosok, szakasszisztencia és más közreműködők igénybevételével teljesíti a vállalt szolgáltatás/oka/t, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a Megrendelővel egyeztetett időpontokban.

4) A kezelés megkezdésével a szerződő Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez – különösen a fogászati ellátáshoz, a fogtechnikai tevékenységhez, egyéb speciális orvosi beavatkozásokhoz, gyógykezelésekhez, a szálláshely, vagy a Megrendelő által kívánt egyéb szolgáltatásokhoz – a Szolgáltató közreműködőket is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha a rájuk bízott tevékenységet saját maga látta volna el. Szolgáltató a közvetített szolgáltatásokat értékesítheti változatlan formában illetve tartalommal a Megrendelő részére, de azokat jogosult kiegészített díjjal növelten is tovább értékesíteni a Megrendelő felé.

IV. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI ÉS A SZOLGÁLTATÓ JOGAI

 1. Sürgős szükség esetén a Szolgáltató vagy közreműködői az adott körülmények között a tőlük elvárható módon és a rendelkezésére álló eszközöktől függően az arra rászoruló személynek elsősegélyt nyújtanak, illetőleg a szükséges intézkedést haladéktalanul megteszik. Kétség esetén a sürgős szükség fennállását vélelmezni kell. A sürgős szükség esetén történő beavatkozás is díjköteles. Az orvos – feltéve, ha szakmai kompetenciája és felkészültsége alapján erre jogosult – a hozzá forduló beteget megvizsgálja. A vizsgálat megállapításaitól függően a beteget ellátja, vagy – a megfelelő tárgyi és személyi feltételek hiánya esetén – a megfelelő feltételekkel rendelkező orvoshoz, illetve egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja. A beteg vizsgálata kiterjed a kezelőorvos tudomására jutott valamennyi panaszra, a kórelőzményre és a beteg gyógyulását befolyásoló egyéni körülmények feltárására.

Szolgáltató az általa vagy közreműködői által okozott károkért a polgári jog vonatkozó általános szabályai szerint köteles helytállni.

2) Az orvosi szakképzettséggel nem rendelkező egészségügyi dolgozó a hozzá forduló beteg vizsgálatáról kompetenciájának keretei között saját maga, illetőleg, ha az kompetenciájának kereteit meghaladja, az erre jogosult orvos értesítése útján gondoskodik. Ez utóbbi esetben azonban, ha a beteg állapota azt szükségessé teszi, az orvos megérkezéséig elvégzi mindazokat a beavatkozásokat, amelyek nyújtására szakmai kompetenciája és felkészültsége alapján jogosult. A fogászati asszisztens a saját kompetenciájának erejéig tevékenységét önállóan végzi. Ha olyan helyzetet észlel, amely saját kompetenciája kereteit meghaladja, értesíti a kezelőorvost. Kezelőorvos távolléte esetén a jelen lévő bármelyik orvost értesítheti. Ha orvos nincsen jelen, akkor telefonon elsősorban a kezelőorvost, vagy ha ő nem érhető el, akkor bármelyik orvost értesíti. Ha nem a kezelőorvost sikerül elérni, akkor erről tájékoztatást megfelelő időben és módon ad. 

A felkért kezelőorvos, illetőleg ügyeletes orvos köteles a beteg egészségi állapotával kapcsolatos eseményekről a kezelőorvost megfelelő időben és módon tájékoztatni.

3)  A kezelőorvos joga, hogy a tudományosan elfogadott vizsgálati és terápiás módszerek közül – a hatályos jogszabályok keretei között – szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó, általa, illetve az ellátásban közreműködő személyek által ismert és gyakorolt, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek mellett végezhető eljárást. Tudományosan elfogadott módszer a jogszabályban foglalt vagy egyéb szakmai szabályok, így különösen a tudomány mindenkori állását tükröző és bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek, ezek hiányában a megalapozott, széles körben elfogadott szakirodalmi közlésekre, vagy szakmai konszenzusra támaszkodó szakmai ajánlások. A választott vizsgálati és terápiás módszer alkalmazhatóságának feltétele, hogy

a) ahhoz a beteg a törvény szabályai szerint beleegyezését adja, valamint

b) a beavatkozás kockázata kisebb legyen az alkalmazás elmaradásával járó kockázatnál, illetőleg a kockázat vállalására alapos ok legyen.

A Szolgáltató jogosult a kezelési tervet, egyedi szolgáltatási szerződést, ajánlatot módosítani, amennyiben a Megrendelő hiányosan vagy késedelmesen szolgáltat adatot, vagy a terv módosítása orvosilag indokolt. A Szolgáltató köteles a Megrendelőt a módosításról tájékoztatni

A kezelőorvos – feladatkörében – jogosult

a) más orvost vagy egyéb szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozót a beteg vizsgálatára, illetve gyógykezelésében való közreműködésre felkérni,

b) konzílium összehívását javasolni, illetve összehívni.

4) A hozzá forduló beteg vizsgálatát a betegellátásban közvetlenül közreműködő orvos megtagadhatja,

a) ha ebben más beteg ellátásának azonnali szükségessége miatt akadályoztatva van, vagy

b) a beteghez fűződő személyes kapcsolata miatt, feltéve, hogy a beteget más orvoshoz irányítja.

Az orvos a beteg vizsgálatát és további ellátását megtagadja, ha erre saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében fizikailag alkalmatlan.

Az orvos a beteg ellátását csak a vizsgálatát követően tagadhatja meg, amennyiben a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy

a) a beteg egészségi állapota orvosi ellátást nem igényel,

b) a beutaló orvos által javasolt vagy a beteg által kért kezelés szakmailag nem indokolt,

c) a szükséges ellátás nyújtásához az egészségügyi szolgáltatónál nincsenek meg a személyi, illetve tárgyi feltételek és a beteget beutalja az ellátásra szakmailag illetékes egészségügyi szolgáltatóhoz, vagy

d) a beteg állapota nem igényel azonnali beavatkozást és a vizsgálatot végző orvos a beteget későbbi időpontra visszarendeli.

Amennyiben a beteg vizsgálata alapján megállapítást nyer, hogy a beutaló orvos által javasolt vagy a beteg által kért ellátás jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, az orvos az ellátást kötelezően megtagadja.

Az orvos a beteg ellátását akkor is megtagadhatja, ha

a) az adott ellátás erkölcsi felfogásával, lelkiismereti vagy vallási meggyőződésével ellenkezik,

b) a beteg együttműködési kötelezettségét súlyosan megsérti (pl. nem tartja be a Házirendben, vagy a szerződésében vagy az ÁSZF-ben foglaltakat, vagy nem tartja be az orvosi utasításokat, stb.)

c) vele szemben a beteg sértő vagy fenyegető magatartást tanúsít, kivéve, ha e magatartását betegsége okozza,

d) saját életét vagy testi épségét a beteg magatartása veszélyezteti.

Az a) és c) pontjaiban foglalt okok alapján az orvos a beteg ellátását csak akkor tagadhatja meg, ha

a) ez a beteg egészségi állapotát károsan nem befolyásolja, és

b) a beteget más orvoshoz irányítja, vagy javasolja, hogy saját érdekében forduljon más orvoshoz.

Az orvosi szakképzettséggel nem rendelkező egészségügyi dolgozó a beteg által kért ellátást köteles megtagadni, ha

a) az jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik,

b) arra saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében fizikailag alkalmatlan.

Az orvosi szakképzettséggel nem rendelkező egészségügyi dolgozó – a kezelőorvos tájékoztatása mellett – a kompetenciájába tartozó ellátások végzését a fenti okok alapján ugyancsak jogosult megtagadni.

A Szolgáltatónak joga van a sürgős esetet kivéve a kezelést megtagadni a Megrendelő elégtelen együttműködése, megváltozott egészségügyi, vagy mentális állapota esetén, valamint ha

fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem tesz, vagy korábban nem a szerződésük szerint tett eleget.

IV. A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE

1) A Szolgáltató a szolgáltatások díjairól a Megrendelőt a honlapján és a rendelőben tájékoztatja. A Szolgáltató a közvetített szolgáltatások díjaiért nem felel, az a mindenkori alvállalkozó, közreműködő díjszabásának függvénye, melyről a Megrendelőt legkésőbb a kezelés megkezdésekor szóban vagy írásban tájékoztatja.

2) Az elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei a kezelési tervben, illetve a kezelések befejezésekor kerülnek rögzítésre.

3) Amennyiben a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik fogtechnikai munka vagy beépítendő gyógyászati segédeszköz (pl. fogászati implantátum stb.) az alkalmanként elvégzett kezelés díja a kezelés befejezésekor nyomban fizetendő. Az ajánlat szerint az aktuális díjjegyzék figyelembe vétele mellett átalánydíjazás is megállapítható.

4) Fogtechnikai munkák, vagy beépítendő gyógyászati segédeszköz (pl. hidak, koronák, fogászati implantátum stb.) szükségességének fölmerülése esetén ezek költségeinek legalább 50 (ötven) %-a előre, míg a fennmaradó hányaduk a munka, vagy a gyógyászati segédeszköz végleges átadásakor fizetendő.

5) A kezelési terv, ajánlat szerinti díj a Megrendelővel történt közlésétől számított 30 (harminc) napig érvényes, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj egyoldalú megváltoztatása egy új ajánlattétel keretében. Ettől függetlenül a kezelési tervben, ajánlatban előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások (fogban lévő idegkamra megnyílása) vagy kiterjesztendő gyógyító tevékenység miatt is. Csontpótlás, implantátum felszabadítás, implantációs pótlás árának aktualizálása szükséges akkor is, ha az első műtéti lépés és a kezelés folytatása között több mint 6 hónap telt el.

6) Megrendelő az egyes kezelés(ek) befejezésekor a teljesítésigazolás, nyugta, vagy számla aláírásával vagy átvételével a Szolgáltató teljesítését igazolja. Amennyiben Megrendelő nyugtát-számlát nem kér, vagy azokat nem veszi át, Szolgáltató akkor is köteles ezeket kiállítani és kiállítás után jogosult azokat mellékleteivel együtt postai úton megküldeni a Megrendelő megadott címére.

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK

1) Az előző pont szerint kiállított nyugták vagy számlák a keltének napjain hatályos számviteli és adószabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját és határidejét. Fizetés egyelőre csak készpénzben lehetséges. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a késedelem időszakára vonatkozó jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt összege. Szolgáltató köteles a Megrendelőnek kiállított számlát a NAV online felületére feltölteni. Ha ez ellen a Megrendelő tiltakozik, vagy a számla kiállításához szükséges adatait nem adja meg, Szolgáltató nem tud számlát kiállítani. Ez esetben a Szolgáltató csak nyugta kiállítását végezheti el. Szolgáltató ugyancsak nyugtát állít ki, amennyiben a Megrendelő készpénzben fizet úgy, hogy annak összege nem haladja meg a 900.000 Ft, azaz kilencszázezer magyar forint összeget és nem kéri számla kiállítását. Szolgáltató kereskedelmi tevékenységet nem végez, így NAV-hoz bekötött online pénztárgép használatára nem köteles.

VI. A JÓTÁLLÁS FELTÉTELEI

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve, hogy kizárólag esztétikai és komfortérzeti okokból fellépő reklamáció esetén kizárja a felelősségét kifejezetten az implantológiai, parodontológiai, protetikai, dentoalveoláris sebészeti eredmények szubjektivitását (esztétika, komfortérzet) tekintve, amennyiben ezen tevékenységek, műtétek végeredménye szakmailag (orvosilag és/vagy a páciens egyéni anatómiai adottságait tekintve) az előre tervezett eredménnyel járnak, azonban azt a páciens kizárólag esztétikai, komfortérzeti okokból elfogadni nem tudja.

Kötelező fogászati kontroll: Szolgáltató ezúton is tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a fogászati kezelés befejezését követően, így különösen parodontológiai, implantológiai és protetikai kezeléseket követő utógondozás keretében rendszeres fogászati kontroll szükséges mindaddig, amíg a kezelőorvos ennek elmaradását vagy ritkítását el nem rendeli. Rendszeres, kezelési típustól függő fél-, vagy egyéves kontroll előfeltétele a jótállásnak. Amennyiben a rendszeres kontroll elmarad, a garancia elvész.

A Szolgáltató jótállása két részből áll: jótállás az egészségügyi beavatkozásokért, és jótállás a gyógyászati segédeszközökért.

 1. Jótállás az egészségügyi beavatkozásokért:

Implantátumokra vonatkozó garancia

Szolgáltató kiváló minőségű anyagokkal dolgozik. Az implantátum gyártó cégek közül a Nobel Biocare örökélet garanciát vállal az implantátumok anyagára. (Amennyiben az implantátum gyártási elégtelenség miatt eltávolításra kerül, a cég térítésmentesen új implantátumot biztosít. Ennek feltétele az implantátum eredetiségét igazoló gyártási szám, melyet egy matrica formájában az implant passba ragasztunk).

Amennyiben az implantátum a páciens önhibáján kívül eltávolításra kerül, a Nobel Biocare implantátumok esetén 2 (két) éven belül, egy alkalommal térítésmentesen, míg egyéb gyártmányú implantátumok esetén a műtéti költség 50%-ért az implantátumot újra behelyezzük, ha a páciens anatómiai adottságai lehetővé teszik.

Fogpótlásokra és tömésekre vonatkozó garancia

 • Ha gyulladás, vagy nem megfelelő integráció miatt az történik, hogy olyan időben kell eltávolítani az implantátumot amikor a fogpótlás még garanciális, Megrendelő az újonnan elkészülő pótlás bekerülési költségének 50 %-nak megfelelő térítési díjat köteles megfizetni. Ha az implantátum cseréjére a fogpótlás garanciális idején túl kerülne sor, Megrendelő a fogpótlás teljes költséget köteles megfizetni.
 • Saját fogakon rögzített fogpótlásokra és kivehető protézisekre egyaránt 2 év a garancia összeghatártól függetlenül.
 • Tömések garanciája: 1 év

A garancia érvényesítésének feltételei:

 • megfelelő szájhigiéniai protokoll betartása, mely magában foglalja a gondos otthoni szájápolást és a rendszeres professzionális tisztítást is
 • évenkénti kontroll vizsgálat (szájüregi vizsgálat kiegészítő panoráma röntgenfelvétellel)
 • a kontrollvizsgálatok során javasolt kezelések elvégzése, a szájüregi egészség és a korábban elvégzett kezelés eredményének megőrzése érdekében.

A garancia nem érvényes, amennyiben:

 • káros szokások miatt elváltozások alakulnak ki a szájüregben (fogak szorítása vagy csikorgatása, rossz szájhigiénia, dohányzás, alkohol és/vagy drogfogyasztás stb. Dohányzás esetén az implantátumokra, beültetett csontpótlóra és egyéb szájüregben végzett műtétekre semmilyen garanciát nem áll módunkban vállalni!),
 • a fogművet illetve a fogakat nem rendeltetésszerűen használják (ide tartozik a szándékos károkozás esete is)
 • balesettből eredő sérülések esetén,
 • más fogorvos munkája esetén, illetve, ha más fogorvos a Szolgáltató által készített munkán módosításokat végzett
 • a kezelés időtartama, vagy az azt követő időszakban kialakult betegség miatti állapotromlás esetén függetlenül attól, hogy a betegség milyen eredetű.

A garancia érvényesítésének helye és módja:

A garanciális igényeket kizárólag előzetes időpont egyeztetés után, személyesen lehet bejelenteni a Szolgáltató telephelyéül szolgáló rendelőben, ahol az esetleges garanciális kezelések történnek. Az esetlegesen felmerülő utazást, illetve annak minden költségét a páciensnek kell vállalnia. Másik fogorvosi rendelőben vagy más kezelőorvos által elvégzett kezelések, korrekciók költségeinek megtérítését a Szolgáltató nem vállalja.

Szolgáltató a jótállás időtartamát a Megrendelő javára bármikor megváltoztathatja, amely változtatás a Megrendelő értesítése napját követő napon kezdődik.

2) A jótállási idő első 6 (hat) hónapján belül történő hibabejelentés esetén a Szolgáltatónak kell bizonyítania, hogy a gyógyászati segédeszköz a végleges átadásakor rendeltetésszerű használatra alkalmas volt. 6 (hat) hónapon túli hibabejelentés esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania, hogy a gyógyászati segédeszköz a végleges átadásakor a rendeltetésszerű használatra alkalmatlan volt. Megrendelő aláírásával igazolja, hogy a fogpótlást funkcionálisan és esztétikailag is megfelelőnek tartja és ezért az jóváhagyólag a szájába helyezhető.

Ha a hiba oka a Szolgáltató hibás teljesítése, a gyógyászati segédeszköz első alkalommal történő javítása során, ha a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a gyógyászat segédeszköz nem javítható, – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a gyógyászati segédeszközt a lehető legrövidebb időn belül kicserélni. Ha a gyógyászati segédeszköz cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles annak ellenértékét további 8 (nyolc) napon belül a Megrendelő részére visszatéríteni.

Ha a hiba oka a Szolgáltató hibás teljesítése és a jótállási időtartam alatt a gyógyászati segédeszköz 3 (három) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik, – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – valamint ha Megrendelő nem igényli a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja azt a Szolgáltató költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a Szolgáltató köteles a gyógyászati segédeszközt 8 (nyolc) napon belül kicserélni.

Ha a gyógyászati segédeszköz cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles annak ellenértékét további 8 (nyolc) napon belül a Megrendelő részére visszatéríteni.

Ha a hiba oka a Szolgáltató hibás teljesítése és a gyógyászati segédeszköz kijavítására a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított 30. (harmincadik) napig nem kerül sor, – a Megrendelő eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltató köteles a gyógyászati segédeszközt a 30 (harminc) napos határidő eredménytelen elteltét követő legrövidebb határidőn belül kicserélni. Ha a gyógyászati segédeszköz cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles annak ellenértékét további 8 (nyolc) napon belül a Megrendelő részére visszatéríteni.

3) Nem terjed ki a Szolgáltató jótállási kötelezettsége a következőre:

• a kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra (ideiglenes tömések, koronák, ragasztások, stb.), mert azok eleve ideiglenes céllal készülnek,

• olyan hibákra és sérülésekre, amelyek nem rendeltetésszerű használat, vagy baleset, vagy extrém erőhatás következtében jönnek létre, vagy amelyeket a Megrendelő magánok okozott, vagy okoztatott (pl.piercing, stb.),

• olyan hibákra és sérülésekre, amelyek abból adódnak, hogy a Megrendelő nem tartotta be a Szolgáltató utasításait,

• a Megrendelő egészségromlására, és a beépített anyagok ebből eredő meghibásodására, amelyet a Megrendelő életmódja, rossz szokásai (pl. fogcsikorgatás), vagy a kezelés megkezdésekor még előre nem látható betegsége okozott,

• a Megrendelő az előírt kontrollvizsgálaton, és félévente legalább egy ellenőrzésen meg nem jelenésének következményeire,

• ha a Megrendelő panasza a szakma által elfogadottan a kezelés lehetséges következményeként fellépő kockázatra, vagy szövődményre (pl, gyökérkezelés szükségessége tömés vagy egyéb fogat érintő kezelés után, megnyíló sinus felső örlőfog eltávolítása esetén), vagy mellékhatásra (fájdalom, duzzanat, bőr elszíneződése stb.),

• ha a Megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, és panasza a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye,

• a Megrendelő nem megfelelő szájhigiénéjére, dohányzása, alkoholfogyasztása vagy kábítószer, illetve gyógyszer abususa következtében kialakuló panaszokra,

• a Megrendelő számottevő (több mint 20 %-os mértékű) testsúlyváltozása esetére,

• anyagcsere betegségekre (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), és egyéb súlyos általános betegségek esetére,

• a fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetére,

• ha a Megrendelő a Szolgáltatótól megrendelt kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati vagy dentálhigiéniai kezelést, vagy fogtechnikai munkát,

• ha a minőségi kifogást a Megrendelő ugyan határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, vagy az általa kifogásolt gyógyászati segédeszközt nem bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére,

 • a diszfunkció nélküli, pusztán esztétikai kifogásokra,
 • ha a Megrendelő a tőle elvárható ésszerű kárenyhítési kötelezettségének önhibájából nem tett eleget az ezen mulasztása miatt bekövetkezett hibákra.

 

Fentiektől Szolgáltató és Megrendelő közös megegyezéssel eltérhetnek, amely eltérés során a Megrendelő nem kerülhet rosszabb helyzetben, mint ha a jótállási jogait érvényesítette volna.

A Szolgáltató jótállása más fogászaton igénybe vett szolgáltatás megtérítésére, illetve útiköltség térítésre nem terjed ki

VII. ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS

1) Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási és marketing célokra anonimizált formában felhasználja. Az adatkezelés célja az 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény ezen szakasza: 4. § (1) Az egészségügyi és személyazonosító adat kezelésének célja: a) az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, b) a betegellátó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, ideértve a szakfelügyeleti tevékenységet is, c) az érintett egészségi állapotának nyomon követése.

2) Megrendelő tudomásul veszi, hogy az, általa aláírt Anamnézis elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

3) Megrendelő tudomásul veszi, hogy vagyonvédelmi okokból a Szolgáltató rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén kizárólag rendőrhatóságnak jogosult bemutatni. A kamerák felvételelei jogszabály szerint kerülnek eltárolásra és harmadik személyek részére – hatóság, bíróság kivételével – nem kerülnek kiadásra.

4) Megrendelő külön Adatkezelési hozzájárulásban hozzájárulhat ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól, a Szolgáltató újdonságairól őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki. Megrendelő jogosult az adatainak feltöltését az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Térbe (EESZT) írásban, külön nyilatkozatban megtiltani.

5) Szolgáltató az adatok védelmére külön Adatvédelmi Szabályzattal rendelkezik, amit elérhetővé tesz a honlapján.

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

1) Szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a kezelési tervet, ajánlatot, egyedi szolgáltatási szerződést aláíró személy cselekvőképes. Cselekvőképtelen személy kezelése esetén a Megrendelő a kezelt személy törvényes képviselője, vagy a törvényes képviselő által írásban meghatalmazott személy lehet.

2) Megrendelő az ÁSZF megkapásával, vagy a szolgáltatás igénybe vételével (ráutaló magatartásával), vagy a kezelési terv, ajánlat, egyedi szolgáltatási szerződés aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, vagy kellő körültekintéssel megismerhette volna, mert a Szolgáltató azt a számára időben és megismerhető módon elérhetővé tette.

3) Jelen ÁSZF, az Anamnézis és a kezelési terv, vagy árajánlat, vagy egyedi szolgáltatási szerződés nevű dokumentumok együttesen tartalmazzák a Szerződő Felek szerződéses megállapodásait.

4) Megrendelő a kezelési időpontját legkésőbb az időpont előtt 24 órával tudja térítésmentesen lemondani. Ezen időtartamon belüli lemondás esetén 15.000 Ft székidő díj átalánykártérítést (kötbér) számít föl a Szolgáltató (no show díja). Megrendelő vállalja, hogy az előre egyeztetett és lefoglalt időpont előtt megérkezik a szolgáltatás nyújtásának helyszínére. Előre rögzített időpont esetén késés miatt a székidő díj 20 perc késésig 10.000,-Ft. Amennyiben Megrendelő 20 percnél többet késik, ellátását a Szolgáltató megtagadhatja. Szolgáltató nem köteles a Megrendelő további kezelését addig elvállalni, amíg a Megrendelő a kötbért teljes egészében meg nem fizette.

5) Időpontfoglalás: Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételére kizárólag előzetes bejelentkezést és időpont egyeztetést követően van lehetőség, kivéve, ha azonnali orvosi ellátásra szorul. Megrendelőnek az időpont egyeztetésre telefonon, elektronikusan illetve nyitvatartási időben személyesen is lehetősége van.

6) A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással szemben a Megrendelő panaszt a Panaszkezelési Szabályzatban foglaltak szerint tehet, amit a Szolgáltató elérhetővé tesz a Rendelőjében, illetve a honlapján.

7) Szolgáltató a betegjogi tájékoztatót a Házirendben rögzítette, amit elérhetővé tesz a honlapján.

8) Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben kizárólag a magyar jog alkalmazandó és különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi, fogorvosi és járóbeteg szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9) Amennyiben a Megrendelő állapotfelmérése során diagnosztikai céllal 3 dimenziós CBCT felvétel készült, úgy annak digitális formában történő elküldése Megrendelő részére csak az interneten ingyenesen elérhető, jelszavas védelemmel nem rendelkező óriásfile küldő rendszeren keresztül valósítható meg, mivel a Szolgáltatónak nincsen erre vonatkozóan szerződése olyan egyéb szolgáltatóval, aki jelszavas védelemmel ellátott módon tudná az óriásfile megosztását vállalni. Ebben az esetben Szolgáltató nem vállal felelősséget arra, hogy a Megrendelő által az Adatkezelési Nyilatkozatban megadott e-mail címre elküldött, jelszavas védelemmel nem rendelkező óriásfile valóban a Megrendelő kezeihez jut-e. Az elektronikus óriásfile, mint egészségügyi dokumentáció küldésének adatvédelmi kockázatai miatt Szolgáltató vállalja, hogy az óriásfile-t CD lemezre kiírva, személyesen adja át a Megrendelőnek, amennyiben Megrendelő a személyes átadás igényét jelzi a Szolgáltató felé. Szolgáltató nem tudja vállalni, hogy a CBCT felvétel elkészülésének napján azonnal az óriásfile-t a Megrendelő kezébe tudja adni a CD-re kiírt módon, de vállalja, hogy Megrendelő részére 7 munkanapon belül személyes átvételi lehetőséget biztosít a Rendelő recepcióján. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a Szolgáltató adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a Szolgáltató a kezelési időpontokról vagy azok esetleges változásairól őt tájékoztassa. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő ezen adatait harmadik személyeknek nem adja ki.

10) Esetleges jogvita eldöntésére belföldi és külföldi telephelyen, fióktelepen végzett ellátás esetén kötelező a magyar jog alkalmazása a pertárgyértéktől függően eljáró általános hatáskörű és illetékességű bíróságokon.

DoctusDent Kft., 2022. 01.31-től visszavonásig.

                                                                                                        Dr. Sibalin Milán István

                                                                                                                  fogszakorvos

                                                                                                                     ügyvezető